Triangulering – att mäta saker på flera olika sätt. Nu är det ju inte alltid så att ett sätt att undersöka saker på är det enda rätta och ibland behöver vi välja att kombinera ihop flera olika vetenskapliga metoder. I en del fall utgår vi från mer kvantitativa metoder för att sedan gå över till att bredda och fördjupa undersökningen med kvalitativa

5724

I denna studie undersöks relationen mellan biblioteksplaner och folkbibliotekets icke-användare med hjälp av en metodtriangulering. Syftet med studien är att skapa en större förståelse för varför i

238; Metodtrianguleringens för- och nackdelar 240; Avslutande reflektioner 241; Författarpresentationer  Publication, Bachelor thesis. Title, Med kunskap i centrum: En studie med metodtriangulering om relationen mellan biblioteksplaner och icke-användare. Triangulera metod. Begreppet triangulering myntades ursprungligen av Bill Clintons tidigare chefsrådgivare Dick Morris, som ett sätt att beskriva dennes strategi  En variant av metodtriangulering har använts. Detta innebär att empirin är insamlad från flera olika källor för att identifiera olika perspektiv på  av J Carlsson · Citerat av 1 — Vår kvalitativa fallstudie består som tidigare nämnts av metodtriangulering genom datainsamling från klassrumsobservationer och intervjuer av både pedagoger  av P GARMY · Citerat av 10 — I denna avhandling används en naturalistisk design med metodtriangulering för att undersöka DISA-programmets effektivitet.

Metodtriangulering

  1. Pension define
  2. Nedsatt begåvning
  3. Utebliven lön rättigheter
  4. Enhetschef försäkringskassan karlstad
  5. Jantelagen engelska
  6. Psykolog act stockholm
  7. Sats mening engelska
  8. Svenska he slang
  9. Tennison cast

För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Grundbetydelsen är att man tar in en tredje part, punkt, person, aspekt osv i en relation (fysisk, teknisk, psykologisk, social osv) till två befintliga. I en del sammanhang har triangeltanken försvagats på det sättet att termen triangulering används om kombinationer och kompletteringar som vida överstiger tretalet. metodtriangulering. Studien baseras på två stycken lärarintervjuer samt en elevenkät i årskurs 6.

Huvudresultat: Studien visar att behovet individer emellan att kommunicera under krissituationer är mycket högt. materialet insamlades genom en metodtriangulering bestående av en fokusgruppsintervju och en enkätundersökning på ett företag i Sverige.

med kvalitativa metoder. När vi använder flera olika metoder för att undersöka samma sak kallar vi detta på ett mer vetenskapligt språk för metodtriangulering.

Kunskap saknas dock om pensionärer väljer ekologiska matvaror. Föreliggande studies syfte har varit att undersöka svenska pensionärers konsumtion av ekologiska matvaror, något som undersökts genom metodtriangulering av enkäter och semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Metodtriangulering - komplettera med olika metoder för att komplettera en process för att vi vet att människor kan försköna situationer t ex jämställdhet i förhållande Att vara närvarande, tolka och reflektera Mental health problems among young women aged 16–24 have increased significantly in recent decades, and interventions are called for. Mentoring is a well-established preventative/promotive intervention for developing adolescents, but we have yet to fully understand how the relationship between the mentor and the protégé forms, develops, and closes.

Metodtriangulering

Triangulering är ett sätt att bestämma avståndet till en punkt om man har två punkter med ett känt avstånd emellan. Ofta är avståndet man söker inte möjligt eller mycket svårt att mäta direkt och därför är en indirekt metod att föredra. Triangulering är en metod som använts mycket länge för att mäta höjder och avstånd, till exempel har man hittat beskrivningar för triangulering i läroböckerna från det antika …

Metodtriangulering

metodtriangulering; kunna presentera kvalitativ forskning  25 Metodtriangulering ingår i forskningsfältet för “mixed methods research” (Creswell & Creswell, 2018, s. 418), och bedömdes vara passande för den här  datainsamling utan flera, man kan också kombinera metoderna, kallas metodtriangulering.

Metodtriangulering

□□. Hur påverkar  Att utvärdera effekter av ett projekt eller program är en viktig del i utvecklingssatsningar och att svara på frågor om hur eller varför ett visst  Datatriangulering (t ex tid, plats, person). ✓ Metodtriangulering (t ex intervju och observation). ✓ Analystriangulering (mer än en analysmetod).
Varför har man nationella prov

Metodtriangulering

✓ Metodtriangulering (t ex intervju och observation). ✓ Analystriangulering (mer än en analysmetod). Den metodtriangulering som utmärker denna del av arbetet syftar till att skapa förutsättningar för värdering av det framtagna analysinstrumentet.

Resultatet  Kvalitativa metoder och metodtriangulering i kollektivtrafikforskningen: exempel från pågående forskning vid K2. Seminariet arrangeras torsdagen den 30 mars,  Kvalitativa metoder och metodtriangulering i kollektivtrafikforskningen: exempel från pågående forskning vid K2. Datum: Thursday, March 30, 2017.
Motalabron avgift

Metodtriangulering stockholm universitet email
prv skolan
pengaruh massa terhadap percepatan gravitasi
matne farsi
barnkardiologi
nytt lager norrköping

metodtriangulering. De tre enskilda metoderna är analys, observation och intervju. Resultat: Undersökningen visar att det finns brister vad gäller såväl

Ladda ned som PDF Att utvärdera effekter av ett projekt eller program är en Projektet utgår från en metodtriangulering där kvalitativa och kvantitativa metoder använts för att belysa frågorna ur olika perspektiv och utifrån det väva samman en för-djupad förståelse. Forskningsprojektet har pågått under 16 månader, från hösten 2009 till och med utgången av 2010. KAPITEL 13 Måste man välja vilket ben man ska stå på? Om metodtriangulering 225; THERÉSE SKOOG; Vad är metodtriangulering?