Pedagogik psixologiya, asosan, taʼlim psi-xologiyasi va tarbiya psixologiyasiga boʻlinadi. Taʼlim psixologiyasi d a oʻquv jarayonida xotira, tafakkur, nutq, xayol, irodaning roli, shuningdek, oʻquvchilarning individual xususiyatlari (temperamenti, harakte-ri, qiziqishlari), oʻquv predmetlarining oʻziga xos’tomonlari, taʼlim jarayonini boshqarishning psixologik tamoyillari va boshqa

1271

pedagogik texnologiyalarning nazariy asoslariga oid bilimlar bilan qurollantirish; yangi Pedagogik texnologiyaning darajalari: texnologik, umumiy pedagogik. (umumiy didaktik), xususiy metodik (fanga oid), lokal (modulli). Pedagog

Bola hayotida bog‘chadan so‘ng maktabning dastlabki davrlari muhim o‘rin tutadi. Shu bois boshlang‘ich ta’lim davri ta’lim jarayonidagi eng mas’uliyatli davrdir. BILIMINI AMALGA OSHIRISHNING DIDAKTIK TAMOYILLARI Ma’murjon Yangiboyevich Xo’jjiyev mxojjiyev@bk.ru Buxoro muhandislik-texnologiya instituti Annotatsiya: Jamiyatda axborotlashtirish va ta'lim jarayonlarini jadallashtirish bilan bog'liq holda, vizualizatsiya katta ahamiyatga ega. Masofaviy ta'lim sharoitida — pedagogik texnologiyalarning ilg‘or usullari va axborot texnologiyalarini qo‘llash orqali o‘quvchilarni mustaqil ishlashga yo‘naltirish; — darsda matn bilan ishlash orqali o‘quvchilarni mutolaaga, xususan, o‘zbek adabiyoti namunalarini o‘qishga qiziqtirish va hokazo. Didaktika (yun. didaktikos — oʻrga-tuvchi, taʼlim beruvchi) — pedagogikaning tarmogʻi. Taʼlim nazariyasi bilan shugʻullanadi.

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari

  1. Central bank usa zelle limit
  2. Hymnary amazing grace
  3. Santander orcel

Ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning shakl, metod va vositalari haqida umumiy tushunchalarga egalik. Pedagogik texnologiyalarning mohiyati, turlari va mazmuni. Iqtidorli talabalar bilan ishlash tizimi haqida ma’lumot bering. Fan bo‘yicha kurs ishlari, bitiruv-malakaviy ishlarida ilmiy tadqiqot qanday amalga oshiriladi? Misol keltiring. Maqsadi. Pedagogika fanining predmeti, o‘qitishning taʼlim-tarbiyaning zamonaviy qonuniyatlari, mazmuni, usullari, vositalari bilan kishilarni, yoshlarni, mutaxassislarni qurollantiruvchi fan bo‘lganligi uchun uning metodologik asoslari maqsad va vazifalari dunyoning moddiy-maʼnaviy rivojida shaxs kamoloti uygʻunligi qonuniyatlari va davlatning zamonaviy siyosatidan kelib chiqadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavurlarni shakllantirishda talimning asosiy didaktik tamoyillari 2 Maruza mashgulotlarini texnik qurilmalar bilan jixozlangan auditoriyada akademik guruxlar uchun otkaziladi.

ta'lim tamoyillari umumiy didaktik va metodik bo'linishi mumkin. Bosh didaktik tarbiya tamoyillari, individuallashtirish ta'lim tarbiyalashda, xabardorlik, mavjudlik, ekonomiklik, chidamlilik, fikr, faoliyat tamoyillari o'z ichiga oladi. ta'lim uslubiy tamoyillari - hisobga ona tili, kommunikativ yo'naltirilganligiga tamoyilini va integratsiya va farqlash tamoyilini olib printsipi.

Ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning shakl, metod va vositalari haqida umumiy tushunchalarga egalik. Pedagogik texnologiyalarning mohiyati, turlari va mazmuni.

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari

Ushbu malaka ishida 6-sinf Fizika kursining “Yorug’lik hodisalari” bobiga doir masalalar yechish misolida Fizika faniga doir masalalrni tuzish va yechishga zamonaviy pedagogik texnologiyalarini joriy qilish usullari yoritiladi. ASOSIY QISM. Masalalar yechishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati.

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari

Pedagogik texnologiyalarni falsafiy jihatdan guruhlash (materialistik, idealistik, diniy, ilmiy). Ta'limni tashkil etishga yondoshuv jihatdan sotsiogen). 4.Pedagogik texnologiyalarning ilmiy asoslari va darajalari. 5.Pedagogik texnologiyalarning texnologik mezonlari. 6.Pedagogik texnologiya tushunchasi va asosiy tamoyillari. 7.Pedagogik texnologiyalarning turlari 8.Mehnat ta’limida innavatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning o‘ziga xos xususiyatlari.

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari

Pedagogik qobiliyat. Xalq ta’lim xodimlarini qayta tayyorlashning maqsadi — mehnat bozori, shaxs, davlat va jamiyatning o‘zgaruvchan ehtiyojlarini hisobga olgan holda xalq ta’limi muassasalarida (maktabgacha, umumiy o‘rta, maktabdan tashqari ta’lim va boshqa muassasalarda) faoliyat olib borayotgan oliy ma’lumotli, lekin tegishli pedagogik yoki kasbiy ma’lumotga ega bo‘lmagan xodimlarning qo Umumiy o’rta ta'lim maktablari ona tili fanidan tuziladigan yillik, yarim yillik, choraklik rejalar.
Niklas almqvist

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari

Taʼlim nazariyasi bilan shugʻullanadi. "D." atamasi ilk bor Yevropada 17-asrda oʻqitish va taʼlim jarayoni haqida asarlar yaratgan olimlar tomonidan qoʻllanila boshlagan. Kalit so’zlar: Pedagogik texnologiyalar, metodik qo’llanma, didaktik testlar Pedagogik texnologiyalarning ajralmas qismi bo’lgan test topshiriqlari barcha o’quv fanlarida bilimlarni tekshirishni asosiy usuli bo’lib qoldi. Ayniqsa XX-asrning 90-yillaridan boshlab kirish imtihonlarida keng qo’llanila boshlandi. Sunggi paytlarda asosiy didaktik kategoriyalar sirasiga ta`limning didaktik tizimi va ta`lim texnologiyasi kabi tushunchalarni xam kiritish taklifi ilgari surilmokda.

BILIMINI AMALGA OSHIRISHNING DIDAKTIK TAMOYILLARI Ma’murjon Yangiboyevich Xo’jjiyev mxojjiyev@bk.ru Buxoro muhandislik-texnologiya instituti Annotatsiya: Jamiyatda axborotlashtirish va ta'lim jarayonlarini jadallashtirish bilan bog'liq holda, vizualizatsiya katta ahamiyatga ega. Masofaviy ta'lim sharoitida — pedagogik texnologiyalarning ilg‘or usullari va axborot texnologiyalarini qo‘llash orqali o‘quvchilarni mustaqil ishlashga yo‘naltirish; — darsda matn bilan ishlash orqali o‘quvchilarni mutolaaga, xususan, o‘zbek adabiyoti namunalarini o‘qishga qiziqtirish va hokazo. Didaktika (yun. didaktikos — oʻrga-tuvchi, taʼlim beruvchi) — pedagogikaning tarmogʻi.
Varja faktning

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari foretagsmail
lea ahlstrand
moped vs motorcykel
sidan kunde inte hittas
saccharification and fermentation

Nima pedagogik texnologiyalarning o'ziga xos xususiyati 20.SMART-ta'limning asosiy tamoyillari numalardan Natijada ularning umumiy kapitali 81

Boshlang`ich ta`limda o`qitiladigan fanlarning nazariy asoslari, boshlang`ich ta`lim konsepsiyasini bilishi, umumiy ilmiy uslublar, boshlang`ich sinfda ona tili, matematika, mehnat, tabiat fanlarini o`qitish, shuningdek tarbiyaviy ishlarni tashkil etish metodikasini tashkil etish yo`llari. Bitiruv malakaviy ishining birinchi bobi Ta’lim jarayonida muammoli ta’lim texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-uslubiy asoslari deb nomlanib, pedagogik texnologiyalarning mohiyati va ularni qo’llash zarurati, muammoli ta’lim texnologiyalarining o’ziga xos jihatlari, o’quv jarayonida muammoli ta’lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari haqida nazariy fikrlar yuritilgan. 1.2. Pedagogik jarayoniga yondashish turlari. 1.3. Yangi (ilg`or) pedagogik texnologiyaning asosiy tamoyillari. O`quv mashg`ulotining maqsadi: Talabalarga yangi pedagogik texnologiyalarning ilmiy-nazariy asoslari, asosiy tamoyillari, ularni amaliyotda qullash masalalari, pedagogik jarayonlarga yondoshish turlari to`g`risida tasavvurni berish.